Faberlic - unikali deguonies kosmetika

Translate To:
-EN- -EN- -EN-

Rekomenduojame:
e-dekupazas.lt dykai.eu videochatas.lt
http://www.faberlicsalonas.lt


Faberlic konsultanto kodeksas ir taisyklės

 

„FABERLIC“ KONSULTANTO VERSLO ETIKOS
 
KODEKSAS
 
Kaip „Faberlic“ Konsultantas
aš esu pasiruošęs laikytis šių
verslo taisyklių:
 
Aš įsipareigoju vadovautis pagrindine Kompanijos taisykle: sąžiningai kurti savo verslą pelnui gauti taip, kad tie, su kuriais dirbu, taip pat turėtų galimybę kilti karjeros laiptais ir gauti pelną.
 
Savo veikloje naudosiu tik tokias priemones ir strategijas, kurios gali atnešti Kompanijai ir man tik naudos ir nepadarys jokios žalos Kompanijos reputacijai ir jos prekiniam ženklui.
 
Išnagrinėsiu visas Kompanijos darbo taisykles, taip pat bet kokius jų pakeitimus ir papildymus, kurias išleidžia Kompanija, ir visada besąlygiškai jomis vadovausiuosi.
 
Aš išklausysiu mokymų pradedantiesiems kursą ir lankysiu visus mokomuosius ir papildomus užsiėmimus, kuriuos pasiūlys Kompanija. Nuolat kelsiu savo profesionalumo lygį.
 
Įsipareigoju vykdyti nustatytas Konsultanto pareigas, o kai pasieksiu Globėjo ar Direktoriaus laipsnį, vykdyti jų pareigas.
 
Laikysiuosi visų prisiimtų įsipareigojimų Klientams ir Konsultantams, esamiems ir būsimiems.
 
Aš neturiu teisės pristatinėti ir prekiauti Kompanijos produkcija mažmeninėje prekyboje. Įsipareigoju pardavinėti Kompanijos produkciją tik tiesioginių pardavinų metodu, vadovaudamasis Kompanijos politika. Niekada nesinaudosiu Kompanijos tinklu pardavinėti produkcijai, kurios negamina Kompanija.
 
Visus savo sugebėjimus skirsiu savo globotinių mokymui ir įkvėpimui. Kaip įmanoma atvirai ir teisingai pasakosiu apie bendro verslo su Kompanija galimybes.
 
Iškilus nesusipratimams, stengsiuosi spręsti juos supratingai ir teisingai, atitikdamas aukščiausius garbingo ir atsakingo verslo standartus
 
„Faberlic“ Konsultanto registravimo taisyklės

 

1 Norint tapti Konsultantu, reikia turėti jau užregistruoto Konsultanto ar Direktoriaus rekomendacijas. Tam tikrais atvejais Kompanija turi teisę priskirti naują Konsultantą bet kuriai jau turimai grandinei.

2 Norint tapti Konsultantu, reikia užpildyti Pirkėjo registracijos lapą. Registruojantis būtina pateikti pasą. Kandidatas ir jo Globėjas atsako už pateiktų duomenų tikrumą.

3 Kompanija palieka sau teisę atsisakyti registruoti ar perregistruoti kandidatą.

4 Konsultantu gali tapti kiekvienas, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų.

5 „Faberlic“ Konsultantu galima tapti nuo 16 metų. Asmenys, kurių amžius nuo 16 iki 18 metų, privalo turėti raštišką tėvų sutikimą.

6 Jeigu pildant registracijos lapą, buvo netaisyklingai užrašytas globėjo numeris, šią klaidą galima ištaisyti per 2 mėnesius nuo registracijos. Globėjas, nurodytas registracijos lape, kai jis buvo pildomas, turi pateikti raštišką sutikimą.

7 Jeigu Konsultantas nedaro asmeninių užsakymų 6 mėnesius, Kompanija palieka sau teisę be perspėjimo pašalinti šį numerį iš duomenų bazės. Pakartotinė registracija įmanoma iš karto po numerio pašalinimo bendrais pagrindais į bet kurio Globėjo struktūrą.

8 Konsultantas gali pašalinti savo numerį iš duomenų bazės, pateikęs asmeninį prašymą. Pašalinto Konsultanto struktūra perduodama aukščiau stovinčiam Globėjui. Tokiu atveju vėl pradėti veiklą Kompanijoje įmanoma tik po 6 mėnesių nuo numerio pašalinimo iš duomenų bazės.

9 Konsultantas, kurio registracijos laikotarpis nesibaigė, neturi teisės registruotis kitoje struktūroje pas kitą Globėją. Pažeidus šią taisyklę, jo numeris naujoje struktūroje bus panaikintas. Perregistracija į kitą struktūrą įmanoma tik po sutarties su Kompanija nutraukimo (žr. 7, 8 punktus).

 

Globojimo taisyklės

 

10 Kiekvienas Konsultantas turi tik vieną Globėją.

11 Konsultantas, kuris nusprendė pakeisti Globėją, turi parašyti prašymą savo regiono dukterinės įmonės vadovui ir gauti penkių aukščiau stovinčių Globėjų raštišką sutikimą. Šiuos dokumentus reikia pristatyti į Kompaniją svarstymui ar sprendimo priėmimui. Kompanija palieka sau teisę patenkinti prašymą arba ne, nenurodydama sprendimo priežasčių.

12 Jeigu Kompanija nutaria patenkinti Konsultanto prašymą dėl Globėjo pakeitimo, Konsultantas pervedamas į naujo Globėjo struktūrą vienas, be savo struktūros (tinklo).

13 Konsultantas gali perduoti savo registracijos numerį tik artimiems giminaičiams dėl svarbios priežasties (patvirtintos dokumentu). Prašymas pateikiamas raštu. Kompanija palieka sau teisę patenkinti prašymą arba ne, nenurodydama sprendimo priežasčių.

14 Registracijos numeris gali būti paveldėtas Konsultantui mirus. Numeris perkeliamas, jei yra raštiškas artimų giminaičių prašymas. Prašymas priimamas 6 mėnesius nuo mirties dienos. Praėjus šiam laikui paveldėtojai turi pateikti Kompanijai paveldėjimo teisės liudijimą. Veiklos Kompanijoje teisė nedalijama ir perduodama vienam iš paveldėtojų jų sutarimu arba teismo nutarimu.
 

„Faberlic“ konsultanto teisės ir pareigos

 

15 Konsultantas turi teisę naudotis „Faberlic“ tinklu tik Kompanijos produkcijai platinti ir reklamuoti.

16 Konsultantas privalo teisingai informuoti Klientus apie produkcijos kokybę, naudojimą ir sudėtį, taip pat apie turimą prekių kiekį. Tai atlikti jis turi vadovaudamasis reklamine ir informacine „Faberlic“ medžiaga arba informacija produktų pakuotėse. Konsultantas privalo atlyginti Klientui nuostolį, jei šis padarytas dėl neteisingo informavimo.

17 Konsultantas neturi teisės jokiomis sąlygomis pervilioti kitų Konsultantų kandidatų ir kištis į kitų tinklų veiklą.

18 Sutartis dėl bendradarbiavimo su“Faberlic“ nėra darbo sutartis. Suteikdamas bendradarbiavimo su „Faberlic“ galimybę, Konsultantas turi pabrėžti, kad „Faberlic“ nesiūlo tradicinio įdarbinimo, o suteikia galimybę pradėti savo nepriklausomą verslą. Konsultantas neturi teisės veikti ir įsipareigoti Kompanijos vardu. Konsultantas privalo atlyginti Kompanijai visus nuostolius, patirtus dėl šių taisyklių nesilaikymo.

19 Konsultantas gali daryti užsakymus savarankiškai. Globėjas negali priversti Konsultantų daryti užsakymus per jį. Visi Konsultantai gali užsakinėti bet kokį prekių kiekį tiesiogiai Kompanijoje, per Aptarnavimo skyrius ir Prekių išdavimo punktus.

20 Savo veikloje Konsultantas turi vadovautis visais įstatymais, Kodeksu ir taisyklėmis, reguliuojančiomis verslo vykdymą. Konsultantas neturi kompromituoti nei savęs, nei Kompanijos Klientų ir visuomenės akyse.

21 Konsultantas privalo laiku vykdyti kreditinius įsipareigojimus. Globėjas privalo rūpintis, kad visi jo asmeninės grupės Konsultantai vykdytų kreditinius įsipareigojimus.

22 Globėjas asmeniškai atsako už savo Konsultantus, jų parengimą ir mokymą. Jis turi stebėti, kad kiekvienas naujas Konsultantas gautų Startinį rinkinį.

23 Konsultantas neturi teisės duoti žiniasklaidai (įskaitant internetą) interviu, susijusių su Kompanijos veikla.

24 Be išankstinio raštiško Kompanijos sutikimo Konsultantas neturi teisės gaminti ir publikuoti reklaminę Kompanijos medžiagą.

25 Kompanijos ženklų ir simbolių naudojimas leidžiamas tik turint raštišką Kompanijos sutikimą. Prekės ženklas, logotipas ir pavadinimas gali būti naudojami tik pagal Kompanijos deklaruojamą politiką.

26 Visa spausdintinė ir vaizdinė medžiaga, muzika, eilėraščiai saugomi Autorinių teisių įstaymo ir negali būti dalinai ar pilnai reprodukuojami be išankstinio Kompanijos sutikimo.

 

Kiti „Faberlic“ darbo principai ir taisyklės

 

27 Konsultantas nėra Kompanijos darbuotojas.

28 Niekas jokiomis aplinkybėmis negali perpakuoti gaminių arba keisti gaminių pakuočių ar markiruočių. Kompanijos produkciją leidžiama pardavinėti tik originalioje pakuotėje.

29 Su firminiu „Faberlic“ženklu Konsultantams leidžiama platinti tik produkciją, pagamintą ir įpakuotą Kompanijos. 30 Konsultantai neturi teisės pardavinėri, demonstruoti ir išstatinėti Kompanijos produkcijos jokiose parduotuvėse ar didmeninės prekybos organizacijose.

31 Produktai, išleisti Kompanijos, negali padaryti žalos, jeigu yra naudojami pagal paskirtį, laikantis nurodymų ir atsižvelgiant į galiojimo laiką. Visa Kompanijos produkcija sertifikuota pagal šalies-gamintojos normas ir standartus. Tai yra garantija Konsultantams ir Kompanijai.

32 Jeigu Konsultantas tyčia ar netyčia, legaliai arba nelegaliai įtraukiamas į diskusiją arba veiklą, galinčią pakenkti Kompanijai arba jos reputacijai, jis turi nedelsdamas pranešti apie tai savo Globėjui arba Kompanijos vadovybei.

33 Kompanija palieka sau teisę keisti kainas, asortimentą ir apmokėjimo sąlygas be išankstinio perspėjimo. Kompanija neatlygina nuostolių, patirtų dėl kainos arba asortimento pakeitimo, taip pat dėl to, kad sandėlyje baigėsi produkcija.

34 Kompanija palieka sau teisę keisti ir pildyti Rinkodaros planą, reikalavimus rangams ir Kompanijos Taisykles.

35 Konsultantas turi laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su veikla Kompanijoje.

 

„Faberlic“ Direktoriaus pareigos
 
1 „Faberlic“ Direktorius privalo kiekvieną mėnesį dirbti su savo Konsultantų grupe:

• nuolat plėtoti savo asmeninę grupę, pritraukdamas naujus Konsultantus;
• padėti, nukreipti, motyvuoti savo Konsultantus;
• rengti Konsultantų susirinkimus, kurių tikslai – mokyti, motyvuoti, pasidalyti patirtimi ir palaikyti vystant savo verslą;
• nuolat palaikyti ryšius su savo Konsultantais, informuoti juos apie bendrus grupės susirinkimus, užsiėmimus, mokymus;
• laiku informuoti Konsultantus apie Kompanijos vykdomas akcijas ir varžybas, motyvuoti juos dalyvauti šiose akcijose;
• dalyvauti seminaruose ir susitikimuose, kuriuos organizuoja Kompanija.
2 Direktorius privalo raštu pranešti Kompanijos vadovybei apie bet kokį Kompanijos taisyklių nesilaikymą.

3 Direktorius privalo laikytis visų galiojančių Kompanijos taisyklų, papildomų instrukcijų, publikuojamų oficialiuose „Faberlic“ leidiniuose arba Kompanijos vadovybės laiškuose.

4 Direktorius turi supažindinti Konsultantus su Kompanijoje galiojančiomis taisyklėmis ir sekti, kad jo grupės Konsultantai laikytųsi jų. Taip pat Direktorius turi įkvėpti Konsultantus savo pasiekimais.

5 „Faberlic“ Direktorius neturi teisės dirbti kitose tinklinės rinkodaros kompanijose, arba kompanijose, veikiančiose pagal tiesioginių pardavimų principą. Už šios taisyklės nesilaikymą Direktorius gali būti diskvalifikuotas, netekti privilegijų ir netgi būti išbrauktas iš Duomenų bazės.

6 Klausimus, susijusius su korporatyvinių normų pažeidimais, kuriuos padarė Direktoriai, svarsto regiono Lyderių Taryba dukterinės įmonės, kur įvykdytas pažeidimas, teritorijoje. Sprendimą priima Kompanijos Vadovybė, remdamasi Lyderių Tarybos posėdžio protokolo išrašu.